با کلیک بر روی هریک از گزینه های زیر قسمت های گفته شده اجرا میشودGoogle_Account_Manager_5_GAM.apk

Google_Account_Manager_6_GAM.apk
Google_Account_Manager-8, 9, 10.apk

intent://com.google.android.googlequicksearchbox/#Intent;scheme=android-app;end
intent://com.android.settings/#Intent;scheme=android-app;end